નવહા અને મરસીયા Category

મીર અનીસ…

મીર અનીસ… હમ સબકે કામ આએ હે પીટે હૈ રોએ હૈ બારાહ પહર હુએ કે ન લેટે ન સોએ હૈ કયા બા-ફઝા યે સર્દ તરાઈ હૈ, અબ ઉઠો નરગેમેં ફૌજે ઝુલ્મકે ભાઈ હૈ, અબ ઉઠો હમ જા બ-લબ હૈ, ખત્મ લડાઈ હૈ, અબ ઉઠો અબ્બાસ! ધુપ ચેહરે પે આઈ હૈ, અબ ઉઠો તુમ જબસે છુટે […]

મીર અનીસ ….

મીર અનીસ …. ફાકેમે દેર તક જો લડે શાહે તશ્નાકામ હાથોંસે છોડ દી થી જો રેહવાર કી લગામ ગર્ક અરક થે, કાંપ રહા થા બદન તમામ આંખે થી બંદ, હાંફતા થા અસ્પે તેઝ ગામ ગશમેં સવારે દોશે નબી કા યે હાલ થા બે થામે, ખુદ ફરસસે ઉતરના મુહાલ થા દેખા જો યે કે ભાગ ગયે […]

અલી અકબર…. અલી અકબર…. (મીર અનીસ)

અલી અકબર…. અલી અકબર…. (મીર અનીસ)

મીર અનીસ મુહરમના મરસિયાના અમૂક બંદ

ફાકેમે દેર તક જો લડે શાહે તશ્નકામ હાથોં સે છોડ દી થી જો રેહવાર કી લગામ ગર્ક અરક થે, કાંપ રહા થા બદન તમામ આંખેથી બંદ, હાંફતા થા અસ્પે તેઝ ગામ ગશમેં સવારે – દોશે નબી કા યે હાલ થા બે થામે, ખુદ ફરસસે ઉતરના મુહાલ થા દેખા જો યે કે ભાગ ગયે રનસે હીલાસાઝ […]

નવહા

મુજરાઇ કહા શાહને, યારા નહિ અસગર છોડે તુમ્હેં જંગલ મે, ગવારા નહિ અસગર અબ્બાસ હુએ કત્લ, સીધારે અલી અકબર તુમ ભી ગએ અબ કોઇ હમારા નહિ અસગર ગહવારે મેં ઘર જાકે જો મય્યત કો લીટાયા માં બોલી કે અબ ઝબ્ત કા યારા નહિ અસગર અય લાલ મેરે, કીસકી નઝર લગ ગઇ તુમ કો દુનિયા કા […]

બતુલ કહેતી હય રો કર સદા હુસયન હુસયન

કહે ન મુઝરઇ ક્યોં દાએમન હુસયન હુસયન બતુલ કહેતી હય રો કર સદા હુસયન હુસયન હર એક મર્ઝ કી સલામી દવા હુસયન હુસયન બરાએ દીદએ હક હય ઝીયા હુસયન હુસયન કહે જો મુજરઇ વક્તે ફના હુસયન હુસયન સદા મઝાર સે નીકલે સદા હુસયન હુસયન નસીમ ગુન્ચા તસ્નીમ ઝેબે બાગે નઇમ બહારે ગુલશન સબ્રો – રેઝા […]