૧૪૩૭ Category

‘યનાબીઉલ મવદ્દહ’માં ઇમામ મહદી(અ.ત.ફ.શ.)નો ઝિક્ર

હઝરત ઇમામ મહદી(અ.સ.)નો અકીદો અમુક લોકોનો ખ્યાલ છે કે હઝરત મહદી(અ.સ.)નો અકીદો ફક્ત શીયાઓ માટે ખાસ છે. જેઓએ અગાઉની તારીખોમાં પરાજીત થયા બાદ દિલના સુકુન માટે આ અકીદો ઘડી કાઢ્યો છે. પરંતુ જ્યારે આપણે બીજા ફીર્કાના ઓલમા અને ખાસ કરીને એહલે સુન્નતની અલગ અલગ વિચારધારાઓની કિતાબોના અભ્યાસ કરીએ તો, સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓની ભરોસાપાત્ર […]

આમાલની કબુલીય્યતની એક શર્ત ઇન્તેઝારનો અકીદો

દરેક ચીજની સાથે અમૂક શર્તો જોડાયેલી હોય છે કે જેના વગર તે કબુલ થવાને લાયક બનતી નથી. જેમકે હિંદુસ્તાનના ઇલેકશનમાં વોટર(મતદાતા)નું હિંદુસ્તાની હોવુ જરૂરી છે. આવી રીતે કોઇ કોર્સમાં સફળતા માટે પણ અમૂક શર્તો હોય છે જેના વગર કોઇને સફળ સમજી શકાતો નથી. આવી રીતે અલ્લાહની નજદીક બંદાઓના આમાલની કબુલીય્યતના માટે અમૂક શર્તો છે. ઇલાહી […]

ઇસ્લામી હુકમો પર અમલ અને ઇમામ(અ.સ.)ની મદદ

“ઇન્ તન્સોરૂલ્લાહ યન્સુર્કુમ્ વ યોસબ્બિત્ અક્દામકુમ્ (સુરએ મોહમ્મદ, આયત:૭) “અગર તમે ખુદાની મદદ કરશો તો તે તમારી મદદ કરશે અને (રાહે હક ઉપર) તમારા કદમોને સાબિત કદમ રાખશે. આ વાત તેની જગ્યા પર બિલ્કુલ સ્પષ્ટ છે કે અલ્લાહ તઆલાને કોઇ પણ પ્રકારની આપણી મદદની જરૂરત નથી. પરવરદિગાર ઝર્રા બરાબર પણ મોહતાજ નથી, તે સંપૂર્ણપણે બેનિયાઝ […]

શર્હે દુઆએ અહદ

દુઆએ અહદની સનદો: આ દુઆએ અહદને વિશ્ર્વાસપાત્ર આલીમો અને મોહદ્દીસોએ પોતાની અમુલ્ય કિતાબોમાં વર્ણવી છે. દા.ત. અલ્લામા મોહમ્મદ બાકિર મજલીસી(અ.ર.)એ બેહારૂલ અન્વાર, ભાગ: ૫૩, પાના: ૯૫, પ્રકરણ: ૨૯, હદીસ નંબર: ૧૧૧ માં સૈયદ ઇબ્ને તાઉસ(અ.ર.)ની મિસ્બાહુલ ઝાએરમાંથી નકલ કરી છે. આ સિવાય મોહદ્દીસ નૂરી(અ.ર.)એ મુસ્તદરકુલ વસાએલમાં (ભાગ: ૫, પાના: ૩૯૩, પ્રકરણ: ૪૧, હદીસ નંબર: ૬૧૬૯)અને […]

ઝુહુર સમયના અખ્લાકીયાત – રૂહાની તૈયારીઓ

હેતુ અને તૈયારીમાં સંબંધ હોવો જરૂરી છે. અગર મકસદ પરીક્ષામાં સફળતા છે તો તૈયારીનો એક ખાસ અંદાઝ હોવો જરૂરી છે. અગર હેતુ સફર છે તો તૈયારીનો પ્રકાર અલગ હશે. કોઇની શાદીમાં જવાનો અંદાઝ ગમની મજલીસમાં શરીક થવાથી અલગ છે. અગર આપણે અત્યારે હઝરત વલીએ અસ્ર(અ.સ.)ના ઝુહુરે પુરનૂરનો ઇન્તેઝાર કરી રહ્યા છીએ અને ઝુહુરના સમયે તેમના […]

હોશિયારની નજરે ગૈબી રીતે આગેવાની

આ પૃથ્વીનો ગોળો પોતાના ક્ષેત્રફળના પાસાથી કાલે જ્યારે બન્યો ત્યારે જેટલો મોટો હતો આજે પણ એટલો જ મોટો છે અને તેની લંબાઇ અને પહોળાઇ તેના અંત સમય સુધી એટલી જ રેહશે પરંતુ આ વાત આજે દરેક જણ કહે છે કે આ દુનિયા આજે સમેટાઇને નાની થઇ ગઇ છે. આ નાનુ એવુ વાક્યુ ખુબ જ ટુંકુ […]