અલ-મુન્તઝર માહે શાબાન Category

શર્હે દુઆએ અહદ”વ રબ્બલ કુરસીય્યીર રફીઅ

શબ્દ ‘રબ’ પર અગાઉના અંકોમાં ચર્ચા થઇ ચુકી છે. હવે ‘કુરસી’ શબ્દ પર પ્રકાશ ફેંકવાની કોશિશ કરીશું. ઇન્શાઅલ્લાહ. અરબી ડીક્ષનરીમાં કુરસી એ ચીજને કહેવામાં આવે છે, જેના પર ભરોસો કરવામાં આવે છે. અથવા જેના પર બેસવામાં આવે. કુરઆને કરીમમાં કુરસી શબ્દનો બે વાર ઉપયોગ થયો છે. સુરએ મુબારકએ બકરહ આયત નંબર-૨૫૫માં ઇરશાદ થાય છે: “વસેઅ […]

એહકાકુલ હક વ અઝહાકુલ બાતિલ

લેખક: સૈયદ કાઝી નુરૂલ્લાહ શુસ્તર (નવ્વરલ્લાહો મરકદહુ) કાઝી નુરૂલ્લાહ મરઅશી શુસ્તરીનો શુમાર ઇલ્મ, જેહાદ અને શહાદતના કાફલાઓના સાલારમાંથી એક સાલાર તરીકે ગણના થાય છે. એવી જીવંત શખ્સીયત છે, જેમણે ઓલમાઓની શાહીને શોહદાઓના ખુનમાં મેળવી દીધુ અને બલ્ અહ્યા(હજી સુધી જીવંત)ના ગૌરવશાળી મકામને હાસિલ કરી લીધુ. આપની વિલાદત હિજરી સન ૯૫૬માં શુસ્તર (ઇરાન) પાસે થઇ. ૨૩ […]

ઇમામે ઝમાના(અ.સ.)ના બારામાં માઅસુમીન(અ.મુ.સ.)નુ બયાન

હઝરત રસુલે ખુદા(સ.અ.વ.)એ ફરમાવ્યુ: અલ્ મહ્દીય્યો મીન્ વુલ્દી ઇસ્મોહુ ઇસ્મી વ કુન્નીયતોહુ કુન્નીયતી અશ્બહુન્નાસે બી ખલ્કન્ વ ખુલ્કન્ તકુનો લહુ ગય્બતુન્ વ હય્રતુન્ તઝીલ્લો ફી હીલ્ ઓમમો સુમ્મ યુક્બલો કશ્શેહાબીસ્સાકેબે વ યમ્લઓહા અદ્લન્ વ કીસ્તન્ કમા મોલેઅત્ ઝુલ્મન્ વ જવ્રન્ હઝરત રસુલે ખુદા(સ.અ.વ.)એ ફરમાવ્યુ: “હઝરત મહદી(અ.સ.) મારી નસ્લમાંથી છે. તેનું નામ મારું નામ અને તેની […]

અંધકારના દરિયાના ઘોડાઓ

ઇફ્તેખાર એટલે અંબીયા અને મુરસલીનનો સિલસિલો આસ્માની હતો. અમ્રે ખુદાવંદીના ઇરાદા હેઠળ હતો. ઇલાહી પયગંબરોની સંખ્યા એક લાખ ચોવીશ હજાર છે, તે સામાન્ય લોકો થી ખાસ લોકો એટલે કે ઓલમા સુધી દરેકની જીભ પર છે. આ અલ્લાહની મશિય્યત હતી કે આ સંખ્યાનો કોઇ પણ ઇન્કાર કરનાર ન થયો અને બારગાહે ખુદાવંદીમાં ન્યાય અને ફૈસલાના દિવસે […]

‘યનાબીઉલ મવદ્દહ’માં ઇમામ મહદી(અ.ત.ફ.શ.)નો ઝિક્ર

હઝરત ઇમામ મહદી(અ.સ.)નો અકીદો અમુક લોકોનો ખ્યાલ છે કે હઝરત મહદી(અ.સ.)નો અકીદો ફક્ત શીયાઓ માટે ખાસ છે. જેઓએ અગાઉની તારીખોમાં પરાજીત થયા બાદ દિલના સુકુન માટે આ અકીદો ઘડી કાઢ્યો છે. પરંતુ જ્યારે આપણે બીજા ફીર્કાના ઓલમા અને ખાસ કરીને એહલે સુન્નતની અલગ અલગ વિચારધારાઓની કિતાબોના અભ્યાસ કરીએ તો, સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓની ભરોસાપાત્ર […]

આમાલની કબુલીય્યતની એક શર્ત ઇન્તેઝારનો અકીદો

દરેક ચીજની સાથે અમૂક શર્તો જોડાયેલી હોય છે કે જેના વગર તે કબુલ થવાને લાયક બનતી નથી. જેમકે હિંદુસ્તાનના ઇલેકશનમાં વોટર(મતદાતા)નું હિંદુસ્તાની હોવુ જરૂરી છે. આવી રીતે કોઇ કોર્સમાં સફળતા માટે પણ અમૂક શર્તો હોય છે જેના વગર કોઇને સફળ સમજી શકાતો નથી. આવી રીતે અલ્લાહની નજદીક બંદાઓના આમાલની કબુલીય્યતના માટે અમૂક શર્તો છે. ઇલાહી […]

ઇસ્લામી હુકમો પર અમલ અને ઇમામ(અ.સ.)ની મદદ

“ઇન્ તન્સોરૂલ્લાહ યન્સુર્કુમ્ વ યોસબ્બિત્ અક્દામકુમ્ (સુરએ મોહમ્મદ, આયત:૭) “અગર તમે ખુદાની મદદ કરશો તો તે તમારી મદદ કરશે અને (રાહે હક ઉપર) તમારા કદમોને સાબિત કદમ રાખશે. આ વાત તેની જગ્યા પર બિલ્કુલ સ્પષ્ટ છે કે અલ્લાહ તઆલાને કોઇ પણ પ્રકારની આપણી મદદની જરૂરત નથી. પરવરદિગાર ઝર્રા બરાબર પણ મોહતાજ નથી, તે સંપૂર્ણપણે બેનિયાઝ […]

શર્હે દુઆએ અહદ

દુઆએ અહદની સનદો: આ દુઆએ અહદને વિશ્ર્વાસપાત્ર આલીમો અને મોહદ્દીસોએ પોતાની અમુલ્ય કિતાબોમાં વર્ણવી છે. દા.ત. અલ્લામા મોહમ્મદ બાકિર મજલીસી(અ.ર.)એ બેહારૂલ અન્વાર, ભાગ: ૫૩, પાના: ૯૫, પ્રકરણ: ૨૯, હદીસ નંબર: ૧૧૧ માં સૈયદ ઇબ્ને તાઉસ(અ.ર.)ની મિસ્બાહુલ ઝાએરમાંથી નકલ કરી છે. આ સિવાય મોહદ્દીસ નૂરી(અ.ર.)એ મુસ્તદરકુલ વસાએલમાં (ભાગ: ૫, પાના: ૩૯૩, પ્રકરણ: ૪૧, હદીસ નંબર: ૬૧૬૯)અને […]

ઝુહુર સમયના અખ્લાકીયાત – રૂહાની તૈયારીઓ

હેતુ અને તૈયારીમાં સંબંધ હોવો જરૂરી છે. અગર મકસદ પરીક્ષામાં સફળતા છે તો તૈયારીનો એક ખાસ અંદાઝ હોવો જરૂરી છે. અગર હેતુ સફર છે તો તૈયારીનો પ્રકાર અલગ હશે. કોઇની શાદીમાં જવાનો અંદાઝ ગમની મજલીસમાં શરીક થવાથી અલગ છે. અગર આપણે અત્યારે હઝરત વલીએ અસ્ર(અ.સ.)ના ઝુહુરે પુરનૂરનો ઇન્તેઝાર કરી રહ્યા છીએ અને ઝુહુરના સમયે તેમના […]

હોશિયારની નજરે ગૈબી રીતે આગેવાની

આ પૃથ્વીનો ગોળો પોતાના ક્ષેત્રફળના પાસાથી કાલે જ્યારે બન્યો ત્યારે જેટલો મોટો હતો આજે પણ એટલો જ મોટો છે અને તેની લંબાઇ અને પહોળાઇ તેના અંત સમય સુધી એટલી જ રેહશે પરંતુ આ વાત આજે દરેક જણ કહે છે કે આ દુનિયા આજે સમેટાઇને નાની થઇ ગઇ છે. આ નાનુ એવુ વાક્યુ ખુબ જ ટુંકુ […]