દોઆઓ અને ઝિયારતો Category

દોઆએ ઇસ્તેગાસા

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیْمِ શરૂ કરૂ છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે. سَلاَمُ اللّٰہِ الْکَامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَامُّ અય અલ્લાહ મોહમ્મદ(સ.અ.વ.) અને આલે મોહમ્મદ(અ.મુ.સ.) ઉપર રહેમત નાઝીલ કર અને તેઓના ઝુહુરમાં જલ્દી કર. وَ صَلَوَاتُہُ الدَّآئِمَۃُ અલ્લાહની હુજ્જત ઉપર અલ્લાહના સંપૂર્ણ, તમામ અને દરેક વસ્તુને આવરી લેનાર સલામ થાય. وَ بَرَکَاتُہُ الْقٰٓائِمَۃُ التَّامَّۃُ […]

ઝિયારતે આલે યાસીન

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ શરૂ કરૂં છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે سَلَامٌ عَلٰی اٰلِ یٰسٓ આલે યાસીન ઉપર દોરૂદ અને સલામ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا دَاعِیَ اللّٰهِ وَرَبَّانِیَّ اٰیَاتِہٖ સલામ થાય આપ ઉપર અય અલ્લાહની તરફ બોલાવનાર અને અય અલ્લાહના સર્જનોના સરપરસ્ત અને ઉછેર કરનારા. اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَابَ اللّٰهِ وَدَیّٰانَ دِیْنِہٖ સલામ […]

દોઆએ અહદ

بِسْمِ اللہِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیْمِ શરૂ કરૂં છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે. اَللّٰھُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِیْمِ અય અલ્લાહ! મહાન નૂરના માલિક, وَ رَبَّ الْکُرْسِیِّ الرَّفِیْعِ અને ઉચ્ચ કુરસીના માલિક, وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ અને ઘુઘવાતા સમન્દરના માલિક, وَ مُنْزِلَ التَّوْرٰیۃِ وَ الْاِنْجِیْلِ وَ الزَّبُوْرِ અને તૌરેત, ઝબુર અને ઇન્જીલને નાઝિલ કરવાવાળા, وَ رَبَّ […]

ઇમામે ઝમાના (અ.સ.)ની જુમ્આના દિવસની ઝિયારત

بِسْمِ اللہِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیْمِ શરૂ કરૂ છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ સલામ થાય આપના ઉપર અય અલ્લાહની ધરતી ઉપર તેની હુજ્જત السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللهِ فِي خَلْقِهِ સલામ થાય આપના ઉપર અય અલ્લાહની મખ્લુકની દરમ્યાન તેની આંખો السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ الَّذِي بِهِ […]

હઝરત અબ્બાસ(અ.સ.)ની ઝિયારત

اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا اَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ ابْنَ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ સલામ થાય આપના પર અય અમીરૂલ મોઅમેનીન(અ.સ.)ના ફરઝંદ અબુલ ફઝ્લીલ અબ્બાસ(અ.સ.), اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیِّیْنَ સલામ થાય આપના પર અય અય વસીઓના સરદારના ફરઝંદ, اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَابْنَ اَوَّلِ الْقَوْمِ  اِسْلاَمًا સલામ થાય આપના પર કે આપ એમના ફરઝંદ છો કે જે ઇસ્લામ કબુલ કરવામાં પ્રથમ હતા, […]