Home » અલ-મુન્તઝર માહે શાબાન » ૧૪૩૮

ઇમામે ઝમાના(અ.સ.)ના બારામાં માઅસુમીન(અ.મુ.સ.)નુ બયાન

Print Friendly

હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન(અ.સ.)એ ફરમાવ્યુ:
યઅ્તેફુલ હવા અલલ્ હોદા એઝા અતફુલ્ હોદા અલલ્ હવા વ યઅ્તેફુર્ રઅ્ય અલલ્ કુર્આન એઝા અતફુલ્કુર્આન અલર્ રઅ્ય

હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન(અ.સ.)એ ફરમાવ્યુ:
“તેઓ (ઇમામ મહદી(અ.સ.)) ખ્વાહીશાતને હિદાયતને અનુસરનારી બનાવશે, જ્યારે કે લોકોએ હીદાયતને ખ્વાહીશાતને અનુસરનારી બનાવેલી હશે. અને તેઓ (લોકોના) અભિપ્રાયને કુર્આનને અનુસરનારા બનાવશે, જ્યારે કે લોકોએ કુર્આનને પોતાના અભિપ્રાયને અનુસરનારૂ બનાવ્યુ હશે.

(બેહારૂલ અન્વાર, ભાગ: ૫૧, પાના: ૧૩૦, હદીસ: ૨૫)
(નહજુલ બલાગાહ, પાના: ૧૯૫, ખુત્બા નંબર: ૧૩૮)

Have your say!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.