Home » અલ-મુન્તઝર માહે શાબાન » ૧૪૦૯

દુઆએ અહદ (તરજુમા)

Print Friendly

(હ.ઇમામ જઅફરે સાદિક (અ.સ.) સે મન્કુલ હય કે જો શખ્સ ચાલીસ (40)દિન સુબ્હ કોઇ યે દુઆએ અહદ પળ્હે વો હમાર કાએમ કે અઅવાન વ અનસાર મેં શુમાર કિયા જાએગા. ઔર અગર ઝહુર સે પહેલે ઉસકા ઇન્તેકાલ હો જાએગા. તો ખુદાવન્દે આલમ ઉસકો કબર સે નિકાલેગા તાકે વો ઇમામ કી ખિદમત મેં રહે. ખુદાવન્દે આલમ હર કલમે કે બદલે મેં એક હઝાર નેકીયાં અતા કરેગા ઔર એક હઝાર ગુન્નાહ મઆફ કરેગા.)
શરૂ કરતા હું અલ્લાહ કે નામ સે કે વો રહમાન વ રહીમ હય.
અય ખુદા! અય બુઝુર્ગ નૂર કે પરવરદિગાર! ઔર બલન્દ કુરસી (ઇલ્મો દાનિશ) કે પરવરદિગાર, ઔર અય ભરેપુરે સમન્દરો કે પરવરદિગાર, ઔર તૌરેત વ ઇન્જીલ ઔર ઝબૂર કે ઉતારનેવાલે, ઔર અય સાયા (સરદી) ઔર ગરમી કે પરવરદિગાર ઔર કુરઆને અઝીમ કે નાઝિલ કરનવાલે પરવરદિગાર! ખુદાવન્દે મય તુજસે સવાલ કરતા હું તેરી ગિરામી Aમર્તબતB આબ કે વાસતે સે, ઔર તેરે તાબિન્દાC નૂરે જમાલ કે વાસ્તે સે, ઔર તેરી દેરીના ફરકમાન – રવાઇ કે વાસ્તે સે, અય ઝિન્દા ઔર કાએમ રહેનેવાલે, મંય તુજ સે સવાલ કરતા હું તેરે ઉસ નામ કે વાસ્તુ સે જિસસેં સારે આસ્માન ઔર સારી જમીનેં મુનવ્વર હો ગઇ. ઔર તેરે ઉસ ના કે વાસ્તે સે જીસસેં પેહલે વાલે ઔર બઅદ વાલે રાહે રાસ્ત પર આ ગએ. અય વો ઝિન્દા જો હર જાનદાર કે વજુદ સે પેહલે સે ઝિન્દા હય, અય વો ઝિન્દા! જો હર ઝિન્દા કે બઅદ ભી ઝિન્દા રહેનેવાલા હય. જ હર ઝિન્દા જો ઉસ વક્ત ભી ઝિન્દા થા જબ કોઇ ઝિન્દા ન થા. અય ઝિન્દા વ કાએમ! નહી હય કોઇ મઅબુ તેરે સિવા. ખુદાવંદા પહોંચાદે હમારે આકા, ઇમામ, હાદી, હિદાયત-યાફતા તેરે અમ્ર કે કાએમ કરનેવાલે તક. અલ્લાહ તઆલા કા દુદો સલામ ઔર રહમતેં હોં ઉન પર ઔર ઉનકે પાકો પાકીઝા આબા Dવ અજદાદE પર, તમામ મોએમનીન ઔર મોઅમેનાત કી તરફસે જો એ ઝમીન કે મશરિકોં ઔર મગરિબોં, હમવાર ઔર મયદાની ઔર પહાડી ખિત્તોં, ખુશ્કી ઔર જઝીરોં મેં રેહતેં હય ઔર મેરી તરફ સે ઔર મેરે મા – બાપ કી તરફ ઇસ કદર દુરૂદો સલામ જો વઝન મે અર્શે ખુદાવન્દે કે બરાબર હો ઔર તઅદાદH મેં ઉસકે કલમાત કે બરાબર ઐર જીસકા શુમાર ઉસકા ઇલ્મ કરત હય ઔર જીસે ઉસકા ઇલ્મ એહાતા કિએ હય.
બારે ઇલાહા! યકીનન મંય આજ કે દિન કી ઇસ સુબ્હ કો ઔર જબ તક ઝિન્દા રહુંગા ઉન હઝરત સે એહદો પયમાન કી તજદીદJ કરતા હું ઔર કરતા રહુંગા. ઔર ઉન હઝરત કી બયઅત કા તૌક અપની ગરદન મેં ડાલે રહુંગા. ન તો ઉસ સે રૂ–ગર્દાનીK કરૂંગા ઔર નહી ઉસે કભી ઉતારૂંગા. ખુદાવન્દે આલમ! મુજે ઉન હઝરત કે મદદગારોં સાથીયોં ઉનકી જાનિબ સે દિફાઅ કરનેવાલોં ઔર ઉનકે અહકામ કે બજા લાનેવાલોં, ઉનકી હિમાયત કરનેવાલોં, ઔર ઉનકે મકાસિદL કી તકમલ મેં પેહલ કરનેવાલો ઔર ઉન હઝરત કી નિગાહોં કે સામને શહીદ રોનેવાલોં મેં કરાર દે. પરવરદિગાર! અગર મેરે ઔર હઝરત કે બીચ વો મૌત હાએલજી હો જાએ જીસે તૂને અપને બંદો કે લિએ યકીની કરાર દિયા હય, તો મુજે મેરી કબ્રસે ઇસ તર્હ બાહિર નિકાલ કે કફનપોશ અપની તલવાર ખેંચે હુએ, અપના નેઝા તાને હએ, દઅવત દેનેવાલે કી આવાઝ પર લબ્બૈક કહેતે હુએ, શહરમેં હો યા જંગલ ઓર સેહરા મેં હોં. બારે ઇલાહા! મુજે જમાલે હિદાયત ઔર રૌશન વ મુનવ્વર ઔર કાબિલ સતાઇશ પેશાની કા દીદાર કરા દે. ઉનકી ઝિયારત કો મેરી આંખોં કે લિયે સુરમા કરાર દે ઉનકી હુકુમત મે તઅજીલN ફરમા ઔર અમ્રે ઝહુર કો આસાન કર. ઔર ઉનકી રાહ કો કુશાદગી અતા કર. ઔર ઉનકી મિયાના રાહ પર ચલને કી તૌફીક દે. ઉનકે હુકમ કો નાફેઝ ફરમા. ઉનકી પુશ્ત કો મોહકમP વ ઉસ્તવારQ કર. બારે ઇલાહા! ઉન હઝરત કી ઝાત સે અપને મુલ્કોં કો આબાદ કર ઔર અપને બંદો કો ઝિન્દા કર દે. બેશક તૂને ફરમાયા થા ઔર તેરા કૌલ સચ્ચા હય, ખુશ્કીયોં ઔર સમન્દરોં મેં વો ફસાદ ફૈલ ચુકા જો લોગોં હી કે હાથોં કા લાયા હવા હય. પસ ઝાહિર કર દે, ખુદાયા! હમારે લિયે અપને વલી કો ઔર અપને નબી કી બેટી કે ફરઝંદ કોઇ જીસકા નામ તેરે રસૂલ કે નામ પર રખ્ખા ગયા હય, યહાં તક કે વો બાતિલ કે કિસી હિસ્સે પર ભી ફત્હ પાએ તો ઉસે ટુકડે ટુકડે કર દે ઔર હક્કો હકીકત કા જામા પહેનાકર ઉસે વાકેઇય્યત બના દે. ઔર અય ખુદા! ઉસે અપને મઝલૂમ બંદો કી પનાહગાહ કરાર દે ઔર ઉસકા મદદગાર કરાર દે જીસકા તેરે સિવા કોઇ મદદગાર નહિ ઔર તેરી કિતાબ કે મોઅતલR એહકામ વ કવાનીન કી તજદીદ હો ઔર અપને દીન કી નિશાનીઓં ઔર નબી કી સુન્નતોં કો ઇસ્તેહકામS અતા કર ઔર દુશ્મનોં કે ઝરર સે :ઉસે મેહફૂઝ વ મામૂન કરાર દે. ખુદાવન્દે! ઔર ખુશ કર અપને નબી મોહમ્મદ (સ.અ.વ.) કો ઉનકે દિદાર સે ઔર ઉસ શખ્સ કો જો ઉનકા મુતીઅ હો ઉનકી દઅવત પર. ઔર રહમ કર તલબે સુકુન કો હમારે બઅદ ઉનકે ખુદાવંદે! ખોલ દે (દૂર કર દે) ઉસ ગમ કો ઇસ ઉમ્મતત સે ઉસકે હાજિર હોને સે ઔર જલ્દી કર હમારે લિયે ઉનકે ઝહુર સે. તહકીક કે લોગ ઉનકો દેખતે હંય દૂર સે ઔર હમ દેખેં ઉનકો કરીબ સે અપની રહમત સે અય બડે રહમ કરનેવાલે રહમ કરનેવાલોં મેં સે.
જલ્દી …… જલ્દી……. અય આકા, અય સાહેબે ઝમાન, સલવાતે ખુદા હો તુમ પર, મંય મુન્તઝીર હું.
A-B મહાન મરતબો,
C પ્રકાશિત
D-E બાપ-દાદા
F-સપાટ G ટાપું
H સંખ્યા
J તાજો,
K મોં ફેરવવું
L ધ્યેય – હેતુઓ,
M આડું આવવું,
N જલ્દી – ઉતાવળ
P-Q દઢ અને મજબૂત
R મુલતવી થઇ ગયેલ
S મજબૂતી

Have your say!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.