Home » અલ-મુન્તઝર માહે મોહર્રમ » ૧૪૧૫ » અલ-મુન્તઝર માહે મોહર્રમ

કયસર બારહવીના મરસીયાના કેટલાક બન્દ

Print Friendly

બાદે અલી જો શામસે ઉભરી જહાલતેં

બાદલ હુઈ ખઝાન-એ-શાહીકી ઝુલમતેં

ઈબ્લીસીયતકે પમેં ઉઠઠી કયાદતેં

આબાદીયોં પે છા ગઈ વીરાન સાઅતેં

દુનિયાસે અમનો સુલ્હકે આસાર મીટ ગયે

ગયરતકો નીંદ આ ગઈ કિરદાર મીટ ગયે

હર આદમી ફરેબમેં ડૂબા હુવા મીલા

દેખા જીસે વોહ શખ્સ રહીને જફા મીલા

કયસે કહું અલીકો ઝમાનેસે કયા મીલા

પરવરદિગારે અમ્નકો ઝેહેરે દગા મીલા

મઅસુમ લાલ થા શહે બત્હાકી ગોદમેં

ટુકડે દિલે હસન કે થે ઝેહરાકી ગોદમેં

કયસે કહું સુકું સે રહા ફાતેમા કા ફુલ

કયસે કહું જહાંસે ઉઠા ફાતેમાકા ફુલ

સિબ્તે રસૂલ સબ્ઝ કબાં ફાતેમાં કા ફુલ

કયસે કહું કફનમેં ચલા ફાતેમાં કા ફુલ

મરનેકે બાદ ભી તો જનાઝે પે તીર થે

શેહરે નબી મેં ઈલ્મકે લાશે પે તીર થે

આખીર જવાન હો ગઈ બેરહમ આંધીયાં

કાબેકે હર સુતુંસે ઉઠને લગા ધુવાં

મકતલકી સિમ્ત ચલ દીયા માઅસૂમ કારવાં

મયદાને કરબલામેં હુઈ આખરી અઝાં

હથિયાર સજકે પ્યાસ કે મારે નીકલ પડે

ઈલ્મે અલીકે ચાંદ સિતારે નીકલ પડે

વોહ ખુશ્ક લબ વોહ ગરમીએ આશૂર કા શબાબ

વોહ ઈન્તહાયે સબ્ર વોહ તકમીલે ઈઝરતાબ

વોહ પયકરાને હમ્દ પે ઝખ્મોંકી આબો તાબ

વોહ જઝબએ હુસયન કે હંસતે હુવે ગુલાબ

રંગે વફા પે ખૂનકી સુરખી નિસાર થી

ઈલ્મે અલી કે બાગમેં પૂરી બહારથી

તીરોંકી બારીશોંમેં વોહ જલતે હુવે ચિરાગ

ખુંખ્વાર ખંજરોસે અયાં સુર્ખ સુર્ખ દાગ

ફુલોંકે જીસ્મ તેગો કે પાનીસે બાગ બાગ

લેકીન હુસૈનિયત કી ફઝા મેં દિલો દિમાગ

ઈન્સાનીયતકે રાજ દુલારે લહુમેં થે

કુર્આને બૂ તુરાબ કે પારે લહુ મેં થે

બરછીકા ફલ દહેકતી ઝમીં નૌજવાં કી લાશ

આંખોં મેં જૈસે ચૌદવીંકા ચાંદ પાશ પાશ

અરઝો સમાયેં યા અલી અકબરકા ઈરતઆશ

ખયમોંમેં એહલેબૈતકી આવાઝે દિલ ખરાશ

દુનિયાથી આયતોંકે પરેશાં કીયે હુવે

નૌકે સિનાથી સુરએ યુસુફ લીયે હુવે

વોહ નેહર, વોહ જવાની એ અબ્બાસ નામવર

જયસે અલીકે ઈલ્મકા સાકી ફુરાત પર

વાહ શૈર કે કટે હુવે બાઝુ ઈધર ઉધર

કેહતી થી મૌત અશ્ક કે પતવાર દેખકર

અબ્બાસકી વફાસે હુસયની નિઝામ હૈ

અબ કરબલા અલીકે સફીનેકા કામ હૈ

કાસિમકો જીસ્મ પર વોહ શહાદતકા પયરહન

તશ્બીહ જીસકે વાસ્તે પામાલી એ ચમન

લૂટીથી એહલે શામને યું દૌલતે હસન

શબ્બીર જમ્અ કરતે થે બીખરા હુવે બદન

અયસેમેં શબ્ર કરબોબલા કી ઝમીન પર

સેહરા બંધાથા ઈલ્મે અલીકી જબીન પર

વોહ સય્યાહકે બાગ કા નાઝુક તરીન ફૂલ

જીસ કી હંસી બચા ગઈ સરમાય-એ રસૂલ

વોહ તીર ઔર વોહ ઝલઝલએ મરકદે બતૂલ

મઝલુમીયતકા આખરી તોહફા હુવા કબુલ

હે ચમન હુસયનકા તાઝા નિહાલ થા

અસગરકી કમસીનીમેં અલીકા કમાલ થા

આખિરમેં વકતે અસ્ર વોહ તન્હાઈએ હુસયન

કુરબાન જીસપે મઆરકએ ખયબરો હુનૈન

મઝલૂમીએ હુસયન પે રોતે થે મશ્ રકયન

ખયમેસે આ રહીથી યે આવાઝે શોરોશયન

ભૈયા સિતમ ઝદોંકો અકેલા ન છોડના

ઝયનબકો ઈસ દયારમેં તન્હા ન છોડના

કિસને સુની બહનકી યેહ આવાઝે દિલ ફીગાર

ખંજર ફીરા હુસયન પે નીકલી લહૂ કી ધાર

Have your say!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.